Book# 6936

Hensel, Ulrich

Bergisches Land

Ort   Köln
Verlag   DuMont Buchverlag
Jahr   1988

Other books with similar tags:
Ausstellungskatalog, Köln, 1987.
Schriftenreihe der Stadt Viersen.
Ausstellungskatalog, Essen, Museum Folkwang, 03.1977.
Ausstellungskatalog, Düren, Leopold-Hoesch-Museum, 17.10.-21.11.1982.